Ing. arch. Jitka Vítková
Ing. arch. Jitka Vítková Autor projektu
Ing. arch. Jitka Vítková

Bytový dům Pražské Předměstí

O projektu

Hradec Králové – Nárožní prostor ulic Kuklenská a Rubešova v lokalitě Pražské Předměstí dlouho zel prázdnotou. Pozemek zabíral pouze pomalu chátrající rodinný dům s několika dalšími přístřešky. Na jeho místo jsem navrhla bytový dům o třech nadzemních podlažích s byty o velikosti 1+kk až 4+kk a jedním podzemním podlažím pro garážová stání. „Snažila jsem se, aby návrh architektonicky zapadl do okolní zástavby rodinných domů a vilek. Byla to pro mě určitá výzva, ale územní plán výstavbu bytového domu umožňuje, což je dobře, zahušťuje se tím zástavba v Hradci Králové. Po získání stavebního povolení v listopadu došlo k demolici, na jaře 2017 se začalo stavět a letos v červenci bylo hotovo. A v čem je samotný projekt originální? Novostavba kopíruje linii ulic Kuklenská a Rubešova. Oplocení vytváří chráněný vnitřní prostor zahrady se zelení. Hmota bílé a rezaté barvy imitující corten plech plynule navazuje na okolní zástavbu rodinných domů nejen svou vodorovnou linií na fasádě. Soklem z dekorativního tahokovu stavba působí velice vzdušně. Svislé dělení fasády rytmicky graduje až do dominantního nároží, které je zakončeno rohovým proskleným oknem přes dvě podlaží a přirozeně dotváří uliční pohled.
Třetí nadzemní podlaží je uskočené, což znamená, že od silnice není z pohledu chodce ani vidět, takže to působí, že má dům jen dvě patra – to odpovídá výškám okolních staveb. Jednotlivá podlaží jsou přístupná nejen po vnitřním schodišti, ale v budově je také osobní výtah, což umožňuje bydlení i osobám se zdravotním postižením. Stavba je celá provedena jako bezbariérová.
Nejvyšší svislou dominantu a zároveň vstup do objektu tvoří věž bílé barvy, která je z části po celé výšce zvýrazněna horizontálním laťováním stěrkou v barvě světlého dřeva. Rámování v antracitové barvě s balkóny dodává stavbě hravost a styl. „Všechny použité materiály jsou bezúdržbové a vydrží i 40 let bez toho, aby s nimi někdo něco dělal. Až se tam za několik let pojedu podívat, vše by mělo být přibližně stále stejné. Výsledná stavba do detailu odpovídá původní vizualizaci, což není vždy pravidlem. Autorský dozor po celou dobu stavby byl nezbytností včetně doladění zahrady a všech detailů.


Hradec Králové - The corner space of Kuklenská and Rubešova streets in the area of Pražské Předměstí has long been empty. The land was occupied only by a slowly dilapidated family house with several other shelters. In its place I designed an apartment house with three above-ground floors with flats from 1 + kk to 4 + kk and one underground floor for garage parking. “I tried to make the design fit into the surrounding buildings of houses and villas. It was a challenge for me, but the land-use plan allows for the construction of a residential building, which is good; After obtaining a building permit in November, demolition took place, construction began in spring 2017 and this year in July. And what is the original project itself? The new building follows the line of Kuklenská and Rubešova streets. The fence creates a protected interior space of the garden with greenery. The mass of white and rusty paint imitating corten metal sheet is seamlessly connected to the surrounding buildings of family houses not only by its horizontal line on the facade. Plinth made of decorative expanded metal works very airy. The vertical division of the facade rhythmically rises up to the dominant corner, which ends with a corner glass window over two floors and naturally completes the street view.

The third floor is jumped, which means that the road is not visible from the pedestrian's point of view, so it makes the house have only two floors - this corresponds to the height of the surrounding buildings. The individual floors are accessible not only via the internal staircase, but also in the building there is a personal elevator, which allows housing for people with disabilities. The building is completely barrier-free. The highest vertical landmark and the entrance to the building are the tower of white color, which is partially highlighted by horizontal battening in a light wood color. Framing in anthracite color with balconies adds playfulness and style to the building. “All the materials used are maintenance-free and can last for 40 years without anyone doing anything with them. When I go there for a few years, everything should be about the same. The resulting structure in detail corresponds to the original visualization, which is not always the rule. The author's supervision throughout the construction was a necessity, including fine-tuning the garden and all the details.

Autoři projektu

Související projekty

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

Ing. arch. Jitka Vítková

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email